Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
BDG-V.2611.30.2017.PC na Świadczenie usług brokera PEF  
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług brokera PEF  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
dialog konkurencyjny  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
pl. Plac Trzech Krzyży  
Numer budynku
3/5  
Data publikacji od
2017-04-11  
Data publikacji do
2018-08-20  
Termin składania ofert
2018-04-25 13:00  
Numer zgłoszenia
BDG-V.2611.30.2017.PC  

UWAGA! Zamawiajacy informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018r. dokonał modyfikacji SIWZ m.in. w zakresie zmiany rachunku bankowego zamawiajacego, na który należy wpłacać wadium.

UWAGA! Dnia 09.04.2018 r. przedmiotowe zamówienie zostało przeniesione ze strony miir.bip.gov.pl (b. mr.bip.gov.pl) na stronę mpit.bip.gov.pl i począwszy od tego dnia wszelkie aktualizacje dotyczące tego zamówienia  dostępne są wyłącznie na stronie mpit.bip.gov.pl. Załączniki umieszczone są chronologicznie (od najstarszych, do najnowszych), a ich aktualne wersje znajdują się na dole listy.

 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 29 maja 2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju , Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert!

Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 25.04.2018 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5

Poniżej załączone zostały:
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacje dodatkowe do ogłoszenia
Uwagi:
1) Informacje dla wykonawców stanowią rozszerzenie informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w poszczególnych polach formularza ogłoszenia o zamówieniu, nie było możliwe zawarcie w nim wszystkich informacji, które są w załączonym dokumencie "Informacje dla wykonawców"
2) Dla wygody wykonawców część załączników, które muszą być wypełnione przez wykonawców, została załączona poniżej w postaci plików do edycji
Załącznik nr 1     – opis potrzeb i wymagań zamawiającego
Załącznik nr 2     – wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - plik JEDZ_30PC17.zip
Załącznik nr 3     – instrukcja wypełniania JEDZ
Załącznik nr 4     – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5     – wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Załącznik nr 6     – wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Załącznik nr 7     – wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
Załącznik nr 8     – wzór wykazu usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Załącznik nr 9     – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
Załącznik nr 10 – wzór wykazu usług do oceny w kryterium selekcji
Załącznik nr 11 – wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE w dniu 12.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE w dniu 28.04.2017 r.

Zmiana treści dokumentacji postępowania z dnia 28.04.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.05.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane UPUE w dniu 22.05.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiany dokumentacji postępowania z dnia 22.05.2017 r.

Tekst jednolity Informacji dodatkowych do ogłoszenia z dnia 22.05.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.05.2017 r.

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 21.04.2017 r. wpłynęło odwołanie. W załączeniu kopia odwołania.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy, wykonawca może zgłosić przystąpienie
do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę,               do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 13 paździerrnika 2017 r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wzór umowy z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Formularz ofertowy z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wzór umowy dane osobowe z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Załączniki do OPZ z dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Formularz ofertowy po zmianach z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wyjasnienia treści SIWZ z dnia 20 kwietnia 2018r.

 

Informacje z dnia 25 kwietnia 2018 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
 

Informacja z dnia 11 czerwca 2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty
W przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
1)   Infinite Sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin – w Części I zamówienia;
2)   Wykonawców występujących wspólnie: Softiq Sp. z o.o., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice (Lider), Edison S.A., ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków, Euvic Sp. z. o.o.,
ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice oraz MedApp S.A., ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków – w Części II zamówienia.

Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. Wykonawców przedstawiały najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu.

Informacja o Wykonawcach, którzy złozyli oferty w postępowaniu wraz z przyznaną punktacją do pobrania w części załączniki, poniżej.


 

Załączniki

  Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 91,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJE_DODATKOW...GLOSZENIA.pdf 1,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Opis_potrzeb_...iajacego.docx 840,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_2_JEDZ_30PC17.zip 11,81 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal_3_Instrukcja_wy...nia_JEDZ.docx 445,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_osw_grupa_kapitalowa.doc 436,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_5_osw_podatki.docx 444,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_6_osw_zakaz.docx 444,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_7_osw_podatki_lokalne.docx 444,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_8_wykaz_uslug_w...i_udzialu.doc 463,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_9_wykaz_osob_wa...i_udzialu.doc 441 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_10_wykaz_uslug_..._selekcji.doc 444 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_11_wzor_wniosku...uszczenie.doc 637,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_zmiani...rzekazane.pdf 44,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogl_zm_30PC17.pdf 63,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odwolanie_Asseco.pdf 324,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_zmiani..._28042017.pdf 63,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany_28042017.pdf 35,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogl_zm2_30PC17.pdf 69,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie_o_zmiani..._22052017.pdf 72,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_zmiany_22052017.pdf 56,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJE_DODATKOW..._22052017.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogl_zm3_30PC17.pdf 84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_30PC2017.pdf 205,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Opis_potrzeb_...wiajacego.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_Wzor_umowy.pdf 217,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_30PC2017_09042018.pdf 156,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Opis_przedmio..._09042018.pdf 769,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_3_Wzor_umowy_09042018.pdf 231,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_FO_30PC17_09042018.docx 50,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal_4_do_umowy_dane..._09042018.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki do OPZ...entacyjne.zip 8,61 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_SIWZ_17042018.pdf 36,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_zmiany_..._18042018.pdf 66,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_30PC2017_18042018.pdf 156,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_1_Opis_przedmio..._18042018.pdf 769,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal_2_FO_30PC17_18042018.docx 50,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_SIWZ_19042018.pdf 30,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_SIWZ_20042018.pdf 167,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_otwarcie...rt_30PC17.pdf 212,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wybor_na_strone_30PC17.pdf 39,47 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się